M J Cazabon – Catholic Church, Port Of Spain

M J Cazabon

(1813 – 1888)

Catholic Church, Port Of Spain

1851

Lithograph

7.6 x 10.2″

M J Cazabon

(1813 – 1888)

Catholic Church, Port Of Spain

1851

Lithograph

7.6 x 10.2″